Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Kościelec

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Kościelec

ZESPÓŁ  INTERDYSCYPLINARNY

GMINY  KOŚCIELEC

ul. Turecka 7/3

62-604 Kościelec

tel. 63 26 10 343, tel. kom. 603 16 16 11

 

          W dniu 22 czerwca 2023 r. zaczęły obwiązywać nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej, które nadały nowy charakter funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego i grup pracujących w obszarze przeciwdziałania tej przemocy. Wprowadzono szereg nowych rozwiązań ustawodawczych, których celem jest poprawa sytuacji osób dotkniętych przemocą. W szczególności zmienione zostały przepisy dotyczące procedury „Niebieskie Karty”, a także rozwiązań mających służyć poprawie sytuacji osób dotkniętych przemocą. Zmiany dotknęły m.in. przedstawicieli służb i podmiotów uczestniczących w działaniach na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej tj. m.in. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej m.in. pracowników socjalnych, asystentów rodziny; gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (powołani członkowie GKRPA); Policji (dzielnicowi); oświaty (pedagogowie, wychowawcy, nauczyciele); ochrony zdrowia (lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki); organizacji pozarządowych, kuratorów sądowych oraz członków Zespołów Interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych (dawniej roboczych).

Najważniejsze zmiany:

 1. Diagnozowanie przemocy w oparciu o jej nową definicję i zakres („przemoc domowa zamiast w rodzinie”).
 2. Pomoc dla osób doznających przemocy – nowe formy wsparcia.
 3. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne i psychologiczno-terapeutyczne wobec osób stosujących przemoc.
 4. Nowe zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w gminie, powiecie i województwie.
 5. Nowe wymogi wobec osób kierujących specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla osób doznających przemocy domowej.
 6. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego.
 7. Działanie dotychczasowych grup roboczych na działanie grup diagnostyczno-pomocowych.
 8. Procedura „Niebieskie Karty” – zmiany dotyczące właściwości miejscowej w prowadzeniu procedury, wyłączenie ZI lub jego członków oraz warunki wszczęcia i zakończenia procedury NK.

Podstawą prawną funkcjonowania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kościelcu w szczególności jest:

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 424).
 2. Ustawa  z  dnia  12  marca  2004 r. o pomocy społecznej  (Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu      alkoholizmowi (Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 2151).
 4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 177 ze zm.).
 5. Uchwała Nr LXIII/459/24 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej  i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Kościelec na lata 2024-2027.
 6. Uchwała Nr LVII/416/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 31 sierpnia 2023 roku
  w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2023 r.  poz.1870).
 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 września 2023 r. w sprawie procedury postępowania Policji przy wykonywaniu przez pracownika socjalnego zapewnienia ochrony dziecku w razie zagrożenia jego życia lub zdrowia w związku z przemocą domową oraz podejmowaniu decyzji o zapewnieniu tej ochrony. (Dz. U. z 2023r. poz. 1807).
 9. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 17).
 10. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 37).
 11. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 2809).

Zadaniem własnym gminy jest tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej w tym tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Zespół Interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej i stanowi metodę pracy, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują. Podejmują współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałania zjawisku przemocy na terenie Gminy Kościelec. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.

Zespół Interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 • Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 • Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • Policji;
 • Oświaty
 • Ochrony zdrowia;
 • Organizacji pozarządowych.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą także przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, jeżeli Żandarmeria Wojskowa złoży taki wniosek do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w związku z zamieszkiwaniem na obszarze gminy żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi, mogą również wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż określone w ust. 3-4 art. 9a Ustawy  z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 424).

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań, o których mowa  w art. 9b ust. 2 i 8. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w zespole interdyscyplinarnym oraz w grupach diagnostyczno-pomocowych.

Przed przystąpieniem do wykonywania czynności, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 8, członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych składają organowi, o którym mowa w art. 9a ust. 2, oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej, oraz że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym”.

Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między Wójtem Gminy Kościelec, a podmiotami, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Rada Gminy w Kościelcu uchwaliła Uchwałą Nr LVII/416/23 z dnia 31 sierpnia 2023 roku tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

W związku z nowelizacją ustawy Wójt Gminy Kościelec Zarządzeniem Nr 54.2023 z dnia  22 września 2023 roku powołał członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Kościelec. Obecnie liczba członków zespołu wynosi 15 osób. Wójt Gminy Kościelec powołał członków Zespołu celem zintegrowania działań służb i instytucji na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej na terenie Gminy Kościelec.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w 2023 roku wchodziło 13 osób. Po zmianie przepisów Zespół Interdyscyplinarny poszerzono o dwie osoby. Obecnie Zespół Interdyscyplinarny liczy 15 osób i przedstawia się następująco.

 1. Aneta Rossa – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, Asystent Rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelcu.
 2. Liliana Kicińska- Z-ca przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego – Starszy Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelcu.
 3. Andrzej Szabelski -  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelcu.
 4. Katarzyna Hauff – Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelcu.
 5. Renata Bocian - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelcu.
 6. Asp. Paweł Zając -  Dzielnicowy Zespołu Dzielnicowych w Kościelcu Komendy Powiatowej Policji w Kole.
 7. Mł. Asp.  Lidia Niedośmiałek – Kęska - Dzielnicowy Zespołu Dzielnicowych w Kościelcu Komendy Powiatowej Policji w Kole
 8. Kinga Koligot - Kurator specjalista dla dorosłych Sądu Rejonowego w Kole.
 9. Magdalena Łakomczyk - Pedagog szkolny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu.
 10. Mieczysława Strzelińska - pedagog szkolny Szkoły Podstawowej w Trzęśniewie.
 11. Agnieszka Grabowska - Pielęgniarka Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ESKULAP” w Kościelcu.
 12. Agnieszka Spławska - Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kościelec.
 13. Anna Zawadzka – przedstawiciel organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury i Folkloru przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu.
 14. Ewa Adamczyk – pielęgniarka Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ESKULAP” w Kościelcu.
 15. Karina Kos-Wojciechowska – psycholog szkolny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:

 1. Integracja i koordynacja działań wszystkich podmiotów wchodzących w skład zespołu w celu przeciwdziałania przemocy domowej.
 2. Diagnozowanie problemu przemocy domowej.
 3. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą domową mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
 4. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą domową.
 5. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
 6. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc domową.

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć Grupy Diagnostyczno-Pomocowe w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy domowej w indywidualnych przypadkach.

Do zadań Grup Diagnostyczno-Pomocowych należy, w szczególności:

 1. Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy domowej.
 2. Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy.
 3. Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy domowej oraz podjęcia zintensyfikowanych działań pomocowych i interwencyjnych w indywidualnych przypadkach, Zespół Interdyscyplinarny tworzy Grupy Diagnostyczno-Pomocowe. Które zajmują się rozwiązywaniem problemów związanych z występowaniem przemocy w indywidualnych przypadkach poszczególnych rodzin zgodnie z procedurą „Niebieskiej Karty”.

Grupę diagnostyczno-pomocową powołuje Zespół Interdyscyplinarny, na terenie   miejsca  zamieszkania  osoby  pokrzywdzonej,  w  terminie  3 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o podejrzeniu wystąpienia przemocy domowej. Zespół interdyscyplinarny skoncentrowany jest na tworzeniu warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz inicjuje działania w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową.

Do zadań grupy diagnostyczno-pomocowej należy:

 • dokonanie oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową
 • uruchomienie i realizacja procedury „Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej
 • występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych lub w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową
 • informowanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego om efektach podjętych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

Grupę diagnostyczno-pomocową tworzą pracownik socjalny i policjant. Skład grupy może być poszerzony o innych specjalistów, np. pedagoga, psychologa, asystenta rodziny, przedstawiciela gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Do zadań pracownika socjalnego należy praca z osobą doznającą przemocy domowej oraz opracowanie indywidualnego planu pomocy, zgodnie z potrzebami. Policjant podejmuje działania wobec osoby stosującej przemoc domową, informuje ją o konsekwencjach prawnych jej czynów i motywuje do zaprzestania stosowania przemocy.

Spotkania Grup Diagnostyczno-Pomocowych, ich czas oraz częstotliwość odbywają się w zależności od problemów występujących w konkretnych rodzinach. Działanie członków grup diagnostyczno-pomocowych jest działaniem interdyscyplinarnym w zakresie diagnozowania sytuacji rodziny, wymiany informacji, planowania działań adekwatnych do potrzeb rodziny, podziału zadań, określenia czasu pracy, realizacji zaplanowanych działań, monitorowania sytuacji rodziny ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa, oceny efektywności działań i monitorowania zmian. Informacje na temat ustaleń w zakresie postępowania i procedur podjętych przez grupy diagnostyczno-pomocowe w poszczególnych przypadkach były przekazane członkom Zespołu Interdyscyplinarnego na odbytych posiedzeniach. Na posiedzeniu grup diagnostyczno-pomocowych w przypadku nowych procedur osobom doznającym   przemocy domowej przekazywany jest osobisty plan bezpieczeństwa, Niebieska Karta-B (pouczenie dla osób dotkniętych przemocą domową).

Niezbędnym elementem realizowania procedury „Niebieskie Karty” jest regularne monitorowanie sytuacji domowej pod kątem bezpieczeństwa. Grupa diagnostyczno-pomocowa zamyka procedurę „Niebieskie Karty” w sytuacji ustania przemocy lub rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań. Ważne jest, że przez dziewięć miesięcy po zakończeniu procedury członkowie grupy mają ustawowy obowiązek monitorować sytuację domową osób, wobec których była ona prowadzona. Wszystkie czynności podejmowane w ramach procedury są dokumentowane.

Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościelcu.

NASZA PLACÓWKA

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

GMINA KOŚCIELEC

Emp@tia

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

OBYWATEL.GOV.PL

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Portal Pomocy Społecznej

PFRON